Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin ”Digituki”-verkkosivustoa. Sivuston osoite on https://digituki.hel.fi/

Sivustoa koskevat lain säädökset

Tämä sivusto on julkaistu aiemmin kuin 23.9.2018. Sivuston tulee täyttää lain edellyttämät saavutettavuuden vaatimukset 23.9.2020 päättyvän siirtymäajan jälkeen.

Kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG v2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.

Havaitut puutteet

1 Riittämätön värikontrasti (osittain korjattu)

Kehitä digitaitojasi-sivun Tutustu kanavaan- ja Opiskele- linkkien kontrastisuhde on liian pieni (3,98:1, vaadittu 4,5:1). Yhteystietojen vaaleanpunainen taustaväri ja yhteystietolinkkien tekstin sininen väri eivät täytä WCAG:n kontrastimäärityksiä. Tekstin ja taustan kontrastisuhde on 2,59:1 ja sen tulisi olla vähintään 4,5:1 normaalille tekstille ja 3:1 suurikokoiselle tekstille. Sama ongelma esiintyy myös Mistä löydän digitukea-sivun Tapahtumia ja toimintaa-sivupalkista (kontrasti 3,23 linkeissä, vaadittu 4,5). Liian pieni tai liian suuri värikontrasti, esim. vaalea teksti vaalealla taustalla tai tumma teksti tummalla taustalla, voi vaikeuttaa tekstin hahmottamista, etenkin heikkonäköisillä käyttäjillä (WCAG2.1: 1.4.3 Kontrasti (minimi)).

Korjaustapa: Tekstin tai taustan väri tulisi vaihtaa sellaiseksi, että sen kontrasti-suhde on vähintään 4,5:1 normaalille tekstille tai 3:1 suurikokoiselle tekstille.

2 Sivuston PDF tiedostot, ei korjattu

Sivustolla on useita linkkejä jotka joko lataavat tai avaavat PDF tiedoston. Osa linkeistä lataa PDF-tiedoston käyttäjän tietokoneelle, osa taas avaa tiedoston suoraan selaimeen. Linkit eivät ilmoita tekevänsä näin etukäteen, ne ilmenevät vain linkkeinä ruudunlukijalle. PDF-tiedostot ovat täysin koodaamattomia eikä niitä voi lukea tai navigoida ruudunlukijalla. (WCAG2.1: 1.3.1 Informaatio ja suhteet,

WCAG2.1: 2.1.1 Näppäimistö, WCAG2.1: 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa), WCAG2.1: 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen).

Korjaustapa: Linkkien PDF -tiedostot tulisi tehdä saavutettaviksi lisäämällä tarvittavat koodit tiedostoon (mm. Acrobat Pro automatisoi tätä prosessia). Tämän lisäksi linkkeihin pitäisi lisätä varoitus, joka kertoo, että linkki avaa tai lataa PDF-tiedoston. Linkit tulisi myös tehdä kuvaavimmiksi.

Puutteiden korjaus

Havaitut puutteet pyritään korjaamaan siten, että sivuston käyttö näppäimistöä käyttäen sekä avustavilla tekniikoilla, on mahdollista. Korjaus pyritään suorittamaan mahdollisimman pian järjestelmäpäivityksen yhteydessä. Kolmansien osapuolien toimittajiin PDF-tiedostoihin pyydetään korjausta saavutettavuuden osalta.

Tiedon saanti saavutettavassa muodossa

Mainituista puutteista johtuen saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää Helsingin kaupunginkanslian viestintäosastolta, osallisuus ja neuvonta -yksikön vuorovaikutustiimistä.
Erityissuunnittelija Ari Tammi,
puh. 09 310 25090
ari.tammi@hel.fi .

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 19.05.2020.

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.

Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona.

Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston ja sisällön manuaalista tarkistusta. Ohjelmallinen tarkistus on suoritettu käyttäen Siteimproven saavutettavuuden automaattista testaustyökalua ja selainlaajennusta.

Ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin on suorittanut Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitos.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa, sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston saavutettavuudesta vastaa Helsingin kaupunginkanslian viestintäosasto, osallisuus ja neuvontayksikkö, vuorovaikutustiimi, erityissuunnittelija Ari Tammi, 09 310 25090, ari.tammi@hel.fi. 

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuuden oikeussuoja, Täytäntöönpanomenettely

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 000

Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla kaikille esteetön ja saavutettava kaupunki. Kaupungin tavoitteena on, että Helsingissä on kaikkien kaupunkilaisten mahdollisimman helppo liikkua ja toimia ja että kaikki sisältö ja palvelut olisivat kaikkien saavutettavissa.

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät

Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuista neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä

Tämän selosteen on hyväksynyt 3.6.2020
Kaupunginkanslia, viestintäosasto, Osallisuus ja neuvonta -yksikkö
Helsingin kaupunki