Tillgänglighetsbeskrivning

Tillgänglighetsbeskrivning

Den här tillgänglighetsbeskrivningen gäller Helsingfors stads webbplats för digitalt stöd. Webbplatsens adress är https://digirad.hel.fi/.

Lagbestämmelser som gäller webbplatsen

Webbplatsen har publicerats tidigare än 23.9.2018. Webbplatsen ska uppfylla lagens stadganden om tillgänglighet efter en övergångsperiod som slutar 23.9.2020.

Stadens mål

Helsingfors stads mål när det gäller de digitala tjänsternas tillgänglighet är att sträva efter minst nivå AA eller en högre nivå enligt regelverket WCAG, om det rimligen är möjligt.

Fullgörandestatus

Den här webbplatsen uppfyller de i lagen stadgade kritiska tillgänglighetskraven för nivå AA enligt regelverket WCAG v2.1 med undantag av de brister som anges nedan.

Icke tillgängligt innehåll

Innehållet nedan uppfyller ännu inte alla tillgänglighetskrav som stadgas i lagen.

Upptäckta brister

1 otillräcklig färgkontrast (delvis korrigerat)

På sidan Utveckla din digitala kompetens är kontrastförhållandet på länkarna Kolla upp och Läs mer för liten (3,98:1, krav 4,5:1). Den ljusröda bakgrundsfärgen på kontaktuppgifterna och den blåa texten på länkarna för kontaktuppgifter uppfyller inte kontrastkraven enligt WCAG. Kontrastförhållandet mellan texten och bakgrunden är 2,59:1 och den ska vara minst 4,5:1 för normal stil och 3:1 för stor stil. Samma problem förekommer också på sidobalken Evenemang på sidan Var hittar jag digitalt stöd? (kontrast 3,23 på länkarna, krav 4,5). För liten eller för stor färgkontrast, till exempel ljus text på en ljus bakgrund eller mörk text på en mörk bakgrund, kan göra det svårt att gestalta texten särskilt för svagsynta användare (WCAG2.1: 1.4.3 Kontrast (minimum)).

Korrigeringssätt: Färgen på texten eller på bakgrunden ska bytas mot en färg som gör att kontrastförhållandet blir minst 4,5:1 för normal stil eller 3:1 för stor stil.

2 Filer i PDF-format på webbplatsen, icke korrigerat

På webbplatsen finns flera länkar som antingen laddar ner filer eller öppnar en fil i PDF-format. En del av länkarna laddar ner en fil i PDF-format direkt på användarens dator, en del öppnar en fil direkt i webbläsaren. Länkarna meddelar inte detta i förväg utan de framgår bara som länkar för skärmläsaren. PDF-filerna är helt okodade och det går inte att läsa dem eller att navigera dem på skärmläsaren. (WCAG2.1: 1.3.1 Information och relationer,

WCAG2.1: 2.1.1 Tangentbord, WCAG2.1: 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget), WCAG2.1: 3.2.4 Konsekvent identifiering).

Korrigeringssätt: Länkarna med filer i PDF-format ska göras tillgängliga genom att förse filerna med de nödvändiga koderna (bl.a. Acrobat Pro automatiserar processen). Dessutom ska länkarna förses med en varning om att de öppnar eller laddar ner en PDF-fil. Länkarna ska också vara mer beskrivande.

Korrigering av bristerna

Man strävar att korrigera de upptäckta bristerna så att det är möjligt att använda webbplatsen med tangentbordet och med hjälp av assisterande tekniker. Man strävar att korrigera bristerna snarast möjligt i samband med en systemuppdatering. Korrigering av tillgängligheten på PDF-filer från tredje parter begärs hos parterna i fråga.

Tillgång på information i tillgänglig form

Med anledning av bristerna ovan kan man fråga efter de icke tillgängliga innehållen hos Helsingfors stadskanslis kommunikationsavdelning, teamet för växelverkan i enheten för delaktighet och rådgivning.
Specialplanerare Ari Tammi,

tfn 09 310 25090
ari.tammi@hel.fi.

Upprättande av en tillgänglighetsbeskrivning

Den här tillgänglighetsbeskrivningen har utarbetats 19.5.2020.

Bedömning av tillgängligheten

I bedömningen av tillgängligheten har man följt Helsingfors stads arbetsordning och metoder som syftar till att trygga webbplatsens tillgänglighet i alla arbetsfaser.

Tillgängligheten har granskats av en utomstående sakkunnig i en auditering och genom en självbedömning.

Tillgängligheten har granskats med hjälp av ett program för tillgänglighetsgranskning och genom en manuell granskning av webbplatsen och innehållet. Programgranskningen har genomförts med hjälp av Siteimproves automatiska verktyg för tillgänglighetstestning och en webbläsarutvidgning.

Auditeringen av en utomstående sakkunnig har genomförts av affärsverket Helsingfors stads servicecentral.

Uppdatering av tillgänglighetsbeskrivningen

Man tar hand om webbplatsens tillgänglighet genom kontinuerlig tillsyn när tekniken eller innehållet förändras och genom granskningar med jämna mellanrum. Den här beskrivningen uppdateras i samband med att det görs ändringar på webbplatsen och tillgängligheten granskas.

Respons och kontaktuppgifter

För webbplatsens tillgänglighet ansvarar Helsingfors stadskanslis kommunikationsavdelning, enheten delaktighet och rådgivning, teamet växelverkan, specialplanerare Ari Tammi, 09 310 25090, ari.tammi@hel.fi. 

Anmälan om icke tillgängligt innehåll

Om användaren upplever att tillgänglighetskraven dock inte uppfylls är det möjligt att anmäla om detta per e-post till helsinki.palaute@hel.fi eller på en responsblankett på www.hel.fi/respons.

Begäran om information i en tillgänglig form

Om användaren upplever att webbplatsens innehåll inte är i en tillgänglig form är det möjligt att begära informationen i fråga per e-post till helsinki.palaute@hel.fi eller på en responsblankett på www.hel.fi/respons. Man strävar att svara på förfrågan inom en rimlig tid.

Tillgänglighet och rättsskydd, Verkställighetsförfarande

Om du upplever att din förfrågan inte har besvarats eller är missnöjd med svaret, kan du meddela detta till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket i Södra Finland meddelar detaljerat på sina webbsidor hur ärendet handläggs.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillgänglighetskrav.fi

saavutettavuus@avi.fi

Telefonväxel: 0295 016 000

Öppet: må-fr kl. 8.00–16.15

Helsingfors stad och tillgänglighet

Helsingfors stad har som mål att vara en hinderfri och tillgänglig stad för alla. Helsingfors syftar till att göra det så enkelt som möjligt för alla stadsbor att röra sig och fungera i Helsingfors och att göra allt innehåll och alla tjänster tillgängliga för alla.

Staden främjar de digitala tjänsternas tillgänglighet genom att förenhetliga publikationsarbetet och ordna utbildning för personalen med fokus på tillgänglighet.

Webbplatsernas tillgänglighet följs upp kontinuerligt i samband med uppdatering av webbplatserna. Staden reagerar genast på de brister som upptäcks. Man strävar att genomföra de behövliga ändringarna snarast möjligt.

Personer med funktionsnedsättning och användare av assisterande teknologier

Staden tillhandahåller rådgivning och stöd för personer med funktionsnedsättning och för dem som använder assisterande teknologier. Stöd är tillgängligt på rådgivningssidor på stadens webbplats och på telefonrådgivningen.

Godkännande av tillgänglighetsbeskrivningen

Den här tillgänglighetsbeskrivningen har 3.6.2020 godkänts av stadskansliet, kommunikationsavdelningen, enheten delaktighet och rådgivning
Helsingfors stad